S 1.12.2020 je Dermatologija Bartenjev d.o.o. na podlagi podpisa koncesijske pogodbe z Ministrstvom za zdravje (MZ) in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), postala koncesionar za izvajanje dermatoloških storitev. Z uspešnim kandidiranjem na dolgo pričakovanem razpisu MZ, smo se vključili v javno mrežo izvajalcev zdravstvenih storitev.

Pravica do storitev specialistično-ambulantne dejavnosti obsega specialistične preglede ter zahtevnejše storitve s področja diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije, ki ne sodijo v osnovno zdravstveno dejavnost in se lahko opravijo na ambulantni način.

Več na: https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/pravice_zdravstvenih_storitev/pravice_specialisticne/

Pacienti so v okviru zdravstvenega zavarovanja ZZZS upravičeni do zdravstvenih storitev iz medicinskih razlogov, ki predstavljajo bolezen, bolezensko stanje ali funkcionalno motnjo. Vse storitve, ki se opravijo na željo pacienta, estetsko korektivne storitve ter odstranitve nenevarnih sprememb, ki ne predstavljajo funkcionalne motnje, so samoplačniške.

OBVESTILO

 

***** S 1.8. 2023 je Ministrstvo za zdravje izdalo Uredbo, s katero omejuje plačilo storitev po realizaciji le na določene zdravstvene storitve, med katerimi NI dermatoloških storitev. Skladno s tem, so se čakalne dobe bistveno podaljšale. S čakalnimi dobami izvajalcev po Sloveniji se lahko seznanite na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/  *****

>Napotnice triažiramo v skladu s stališčem RSK za dermatovenerologijo - na podlagi diagnoze ter komentarja napotnega zdravnika in NE LE glede na stopnjo nujnosti< 

 

TRIAŽA NAPOTNE LISTINE

Po prejemu napotnice preverimo:

  • ali je pacient upravičen do dermatološke specialistične obravnave na sekundarni ravni javne zdravstvene dejavnosti,
  • ali napotna diagnoza sodi na področje dermatovenerologije,
  • ali so razlogi za napotitev v napotnici dovolj natančno opisani,
  • ali je v napotnici opisano dosedanje zdravljenje, opravljene laboratorijske preiskave in pacientove ostale bolezni,
  • ali so izčrpane možnosti zdravljenja pri izbranem osebnem zdravniku,
  • ali je na napotnici označena stopnja nujnosti skladna s priporočili RSK za dermatovenerologijo.

     

To pomeni, da se stopnja nujnosti po triaži lahko na podlagi triažnih kriterijev tudi spremeni. Največkrat gre za neustrezne stopnje nujnosti zelo hitro, kjer je upravičena napotitev samo za maligne spremembe (kožni rak), hujše oblike kožnih bolezni, ki zavzemajo večji del kože telesa... in ne za spremembe, ki so po pacientovam subjektivnem mnenju potrebne prednostne obravnave.

 

Okvirni termin, ki je v naši ustanovi lahko bistveno odstopa od objavljenega okvirnega termina na spletu, saj je na portalu Čakalne dobe ezdrav objavljena čakalna doba za pregled PO opravljeni triaži napotne listine, na kar Vas bomo ob naročanju opozorili in Vam v primeru čakanja nad dopustno dobo svetovali, da se obrnete na izvajalce s krajšo čakalno dobo.

V primeru eNaročanja prosimo, da nam posredujete kontaktno številko ali e-naslov na info@bartenjev.si, da Vas lahko kontaktiramo. Zahvaljujemo se za razumevanje!

 

OBVESTILO!

Zaradi majhnega obsega koncesije in povečanega vpisa pacientov, je čakalna doba v naši ustanovi nad dopustno čakalno dobo. Za pravočasno obravnavo SVETUJEMO IZBIRO IZVAJALCA ZA PREGLEDE Z NAPOTNICO IZVEN LJUBLJANE, z bistveno krajšimi čakalnimi dobami. Seznam vseh izvajalcev v Sloveniji se nahaja na spletni strani: cakalnedobe.ezdrav.si  

 

V kolikor se kljub temu želite naročiti pri nas, Vas prosimo za razumevanje, da se lahko okviren in dejanski termin bistveno razlikujeta (tudi za več mesecev). Hkrati z vpisom potrjujete, da ste z čakalnimi dobami nad dopustnimi seznanjeni in želite čakati ne glede na to, da bi lahko do potrebnega pregleda pridete prej pri drugem izvajalcu.

 

Naročanje

- preko portala eNaročanje, 24/7 (zelo enostaven način in tudi najbolj priporočljiv), če potrebujete pomoč pri naročanju, lahko pokličete na številko 080 24 45.

- po telefonu, 01 241 76 50 vsak ponedeljek med 16:00 in 18:00, torek med 9:00 in 17:00 ter četrtek med 8:00 in 11:00. Vljudno prosimo, da se terminov naročanja držite.

- preko elektronske pošte info@bartenjev.si

- po pošti, Dermatologija Bartenjev d.o.o., Finžgarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana 

OPOZORILO: Vljudno prosimo, da nam na info@bartenjev.si sporočite Vašo kontaktno številko, v kolikor ni zapisana na napotnici ali so zapisani podatki napačni. Kateri podatki so na napotnici napisani, najlažje preverite, če se vpišete preko portala eNaročanje.

 

ODGOVORNA OSEBA ZA ČAKALNI SEZNAM: prof. dr. Igor Bartenjev, dr. med, spec. dermatovenerolog

 

KONCESIJSKI ORDINACIJSKI ČAS:

ponedeljek 16:00 - 18:00
torek 09:00 - 17:00
četrtek 08:00 - 11:00

 

Na osnovi Zakona o pacientovih pravicah (Ur. l. RS, št. 55/2017) in Pravilnika o naročanju in upravljanju s čakalnimi seznami ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Ur. l. RS, 3/2018) ter Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, vas vljudno prosimo, da upoštevate naslednja navodila: 

VELJAVNOST NAPOTNE LISTINE:

Roki za predložitev napotne listine so vezani na stopnjo nujnosti in sicer morate napotno listino za prvi pregled predložiti oz. se naročiti na zdravstveno storitev najkasneje:

• nujno- v 24 urah oziroma najkasneje naslednji dan,

• zelo hitro - v 7 dneh,

• hitro ali redno - v 21 dneh od izdaje napotne listine.

Če napotne listine ne boste predložili v zahtevanih rokih, vas ne moremo uvrstiti na čakalni seznam in opraviti zdravstvene storitve.Tudi pred prihodom na kontrolni pregled preverite veljavnost napotnice. Podatek je razviden na izvidu zadnjega pregleda. Kontrolni pregled brez napotnice je skladno z osmo točko drugega odstavka 252. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja obravnavan kot samoplačniška storitev.

 

ODPOVED TERMINA:

Brez navajanja razlogov lahko odpoveste termin najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz vaših objektivnih razlogov, pri čemer ste dolžni razlog za odpoved sporočiti pisno.

Objektivni razlogi so:

• nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,

• nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,

• smrt ožjega družinskega člana pacienta.

Po preteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru vaših objektivnih razlogov. Če na določen termin izvedbe zdravstvene storitve ne boste prišli oz. termina ne boste odpovedali v skladu s prejšnjim odstavkom (neopravičena odsotnost), smo vas dolžni črtati s čakalnega seznama, pri čemer bo vaša napotna listina prenehala veljati. Na čakalni seznam za to zdravstveno storitev pri nas se lahko znova uvrstite šele po poteku treh mesecev od termina, na katerem ste bili neopravičeno odsotni.

Čakalne dobe

Čakalne dobe Dermatologije Bartenjev za različne stopnje nujnosti so objavljene na portalu Čakalne dobe, kjer se nahajajo tudi izvajalci in njihove čakalne dobe iz vse Slovenije.

OPOZORILO: Spoštovani! Zaradi povečanega vpisa pacientov in omejenega obsega koncesije se čakalna doba za stopnje nujnosti hitro in redno vsak dan podaljšuje. Ponujeni termini zato lahko bistveno odstopajo od okvirnega objavljenega na portalu eNaročanje, saj se sistem ne osvežuje v realnem času. Vljudno prosimo za razumevanje.

Triaža napotne listine

Triažiranje izvajamo na osnovi stališča, ki je bilo sprejeto s strani RSK za dermatovenerologijo. Ob prejeti napotni listini, napotnici, preverimo:

 • ali je pacient upravičen do dermatološke specialistične obravnave na sekundarni ravni javne zdravstvene dejavnosti,
 • ali napotna diagnoza sodi na področje dermatovenerologije,
 • ali so razlogi za napotitev v napotnici dovolj natančno opisani,
 • ali je v napotnici opisano dosedanje zdravljenje, opravljene laboratorijske preiskave in pacientove ostale bolezni,
 • ali so izčrpane možnosti zdravljenja pri izbranem osebnem zdravniku,
 • ali je na napotnici označena stopnja nujnosti skladna s priporočili RSK za dermatovenerologijo.

Pravice in dolžnosti pacienta

PRAVICE PACIENTA

Zakon o pacientovih pravicah ( ZPacP ) podrobneje ureja naslednje pacientove pravice:

– pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev,
– pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi,
– pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev,
– pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe,
– pravica do spoštovanja pacientovega časa,
– pravica do obveščenosti in sodelovanja,
– pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju,
– pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje,
– pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja,
– pravica do drugega mnenja,
– pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo,
– pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov,
– pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic,
– pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic

DOLŽNOSTI PACIENTA

ZPacP določa tudi pacientove dolžnosti in sicer je za doseganje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe dolžan:

– dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja,
– v času bolezni ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v katere je ustno oziroma pisno privolil,
– dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo zdravstveno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju,boleznih v rodbini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa,
– obvestiti zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem,
– biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
– spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvenih storitev,
– pravočasno obvestiti izvajalca zdravstvenih storitev o morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje.

Kršitve pacientovih pravic

Pritožbeni postopek

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah (Ur. l. RS, št. 15/08) je za obravnavo kršitev pacientovih pravic predviden dvostopenjski postopek. Za kršitve pravic iz zdravstvenega zavarovanja se še vedno uporabljajo določbe predpisov s področja zdravstvenega zavarovanja.

Kdaj se lahko pritožim?

Pravico do obravnave kršitev pacientovih pravic imate vedno, kadar menite, da so vam bile kršene pravice določene z Zakonom o pacientovih pravicah.

Prva obravnava pri izvajalcu zdravstvene storitve

Kadar boste neposredno med zdravstveno oskrbo izrazili nezadovoljstvo pri izvajanju zdravstvene oskrbe ali nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca oz. zdravstvenega sodelavca, Zakon o pacientovih pravicah predvideva takojšnjo odpravo nesporazuma z dodatnimi pojasnili ali ukrepi. To pomeni, da se v primeru kakršnih koli nesporazumov med zdravljenjem najprej obrnete na zdravnika, ki vas je zdravil, se skušate z njim pogovoriti in najti rešitev. Če sporazuma ne morete doseči oz. z zdravnikovimi pojasnili niste zadovoljni, vas ta seznani s pravico in postopkom vložitve zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic. Zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic vložite pri pristojni osebi za sprejemanje in obravnavo kršitev pacientovih pravic ustno ali psino, lahko tudi preko e-pošte (pristojna oseba je prof. dr. Igor Bartenjev, dr. med. spec. derm., e-pošta: igor.bartenjev@bartenjev.si).

Kje najdem podatke o pristojni osebi?

Vsak izvajalec mora imeti na vidnem mestu v čakalnici, pri vhodu v prostore ambulante ek ali na oglasnem mestu objavljeno: ime pristojne osebe, telefonsko številko, vse potrebne podatke o načinu vložitve prve zahteve, pa tudi ime, naslov, telefonsko številko in uradne ure najbližjega zastopnika pacientovih pravic (pristojna oseba je prof. dr. Igor Bartenjev, dr. med. Spec., podatki so vidni ob vhodu na desni strani). Na zahtevo pacienta je izvajalec zdravstvene storitev dolžan dati tudi tiskano verzijo tega dokumenta takoj po izraženi zahtevi (dokument se sicer najde na strani  https://www.bartenjev.si/si/spoznajte-nas/nasi-partnerji/zzzs/).

Pristojna oseba izvajalca:

prof. dr. Igor Bartenjev, dr. med., specialist dermatovenerologije

Dermatologija Bartenjev d.o.o., Finžgarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana; www.bartenjev.si

T: 01 241 76, E: igor.bartenjev@bartenjev.si

Uradne ure: v konsesijskem ordinacijskem času

Zastopniki pacientovih pravic in morebitne spremembe na področju zakona o pacientovih pravicah so dostopne na: https://www.gov.si/teme/pacientove-pravice/

Zastopnici pacientovih pravic za območje Ljubljana:

Duša Hlade Zore

NIJZ OE Ljubljana, Zaloška 29, 1000 Ljubljana
Tel. številka: 01/ 542 32 85
E-pošta: dusa.hlade-zore@nijz.si

Mojca Mahkota

NIJZ OE Ljubljana, Zaloška 29, 1000 Ljubljana
Tel. številka: 01/ 542 32 85
E-pošta: mojca.mahkota@nijz.si

Rok za vložitev prve zahteve

Prvo zahtevo za vložitev svojih pravic v zvezi z nezadovoljstvom pri izvajanju zdravstvene oskrbe ali nezadovoljstvom z odnosom zdravstvenega delavca oz. zdravstvenega sodelavca lahko vložite najpozneje v 15 dneh od nastanka domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja pri nudenju zdravstvene oskrbe vložite najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi. Če ste za kršitev izvedeli kasneje oz. so se posledice kršitve pokazale kasneje, lahko prvo zahtevo vložite tudi po preteku rokov, vendar najkasneje v treh mesecih.

Kako vložim prvo zahtevo?

Prvo zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic lahko podate ustno na zapisnik ali pisno pri pristojni osebi izvajalca oz. po e-pošti.

Zahteva za prvo obravnavo mora vsebovati:
– osebno ime,
– naslov,
– kontaktne podatke pacienta,
– opis domnevne kršitve,
– podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma sodelavcih,
– čas in kraj domnevne kršitve,
– morebitne posledice domnevne kršitve, ter
– morebitni predlog za rešitev sporne zadeve.

Anonimnih, žaljivih ali prepoznih zahtev pristojna oseba ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan, sicer se dokument z uradnim zaznamkom shrani pri pristojni osebi ali varuhu pacientovih pravic. 

Kako poteka obravnava prve zahteve?

Pristojna oseba lahko po prejemu popolne zahteve:

– zahtevi v celoti ugodi,
– napoti pacienta na pristojno pravno ali fizično osebo, pristojni državni organ ali najbližjega zastopnika, če se zahteva nanaša na uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja,
– ustavi postopek, če pacient zahtevo umakne,
– pisno povabi pacienta na ustno obravnavo.

Ustna obravnava

Če vas pristojna oseba povabi na ustno obravnavo, bo opravila pogovor z vami in udeleženim zdravstvenim delavcem oz. sodelavcem, ki lahko pojasni okoliščine obravnavane kršitve. Na pogovor se lahko povabi tudi drugega strokovnjaka, ki ima potrebna znanja s področja kršitve, lahko pa se opravi še pregled zdravstvene dokumentacije. O poteku ustne obravnave se zapiše zapisnik. Namen ustne obravnave je predvsem sklenitev dogovora o načinu rešitve spora. Dogovor je sklenjen, ko ga podpišeta pacient in pristojna oseba. Če dogovor o načinu rešitve spora ni sklenjen, se to navede v zapisniku. Pristojna oseba vas mora poučiti o možnosti vložitve zahteve pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic.

Postopek za 2. obravnavo kršitve pacientovih pravic

V primeru, da v okviru postopka prve obravnave kršitve pacientovih pravic ni sklenjen dogovor o načinu rešitve spora, pristojna oseba pacienta pouči o možnosti vložitve zahteve za drugo obravnavo kršitve pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic, ki o drugi zahtevi odloča v skladu z določbami ZPacP. Natančen postopek najdete na povezavi:

Naslov za drugo obravnavo pacientovih pravic je:
Komisija Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic
Štefanova 5
1000 Ljubljana

Zastopniki pacientovih pravic

Osnovna naloga zastopnika pacientovih pravic je, da daje pacientu osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve tudi na področjih uveljavljanja pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Zastopniki pacientovih pravic so vam na voljo na naslednjih spletnih straneh:

https://www.gov.si/teme/pacientove-pravice/